Regulamin używania Opolskiego Roweru Miejskiego (ORM) GeoVelo Opole

I. INFORMACJA O OPERATORZE I SYSTEMIE GEOVELO OPOLE

 1. Niniejszy Regulamin Używania dotyczy warunków rejestracji i/lub korzystania z systemu rowerów publicznych GEOVELO OPOLE dostarczanego przez GeoVelo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
 2. Operatorem systemu rowerów publicznych GEOVELO OPOLE jest GeoVelo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (ul. Chmielewskiego 22a, 70-028 Szczecin, adres e-mail: kontakt@geovelo.pl), o numerze NIP: 8522644551, REGON: 380052689, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000730432, www.geovelo.pl.
 3. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta:
  • za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@geovelo.pl
  • telefoniczny pod numerem: 572 779 100
  • w przypadku konieczności kontaktu z Użytkownikiem, dokonamy tego pisemnie lub za pośrednictwem Aplikacji GEOVELO OPOLE.

II. DEFINICJE

 1. Aplikacja – aplikacja GEOVELO OPOLE przeznaczona dla urządzeń mobilnych z systemem iOS i Android, dostępna do pobrania w App Store i Google Play.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z GEOVELO OPOLE, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wynajmowania rowerów w systemie GEOVELO OPOLE. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wynajęcie roweru w systemie GEOVELO OPOLE.
 3. Umowa – Umowa Użytkownika z Operatorem,  ustalająca  wzajemne  prawa  i  obowiązki  określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Użytkownika w GEOVELO OPOLE i pod warunkiem złożenia przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji Regulaminu,  złożenia  oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Rower – rower GeoVelo wyposażony w elektroniczny zamek z modułem lokalizacji GPS, udostępniany do wynajęcia w systemie rowerów publicznych GEOVELO OPOLE, stanowiący własność Operatora.
 5. Opłaty – wszelkie opłaty, w tym opłaty dodatkowe, naliczane w związku z wynajęciem roweru zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik – osoba, która zarejestrowała się w aplikacji GEOVELO OPOLE poprzez przekazanie Operatorowi wymaganych danych personalnych i płatniczych, niezbędnych do utworzenia konta użytkownika.
 7. Operator – Geovelo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, realizująca usługi związane z funkcjonowaniem systemu rowerów publicznych GEOVELO OPOLE
 8. Sezon rowerowy – okres udostępnienia systemu GEOVELO OPOLE dla Użytkowników, który trwa od 01 marca do 30 listopada każdego roku z zastrzeżeniem, że w 2019 roku Sezon rowerowy rozpoczyna się w miesiącu lipcu.
 9. Obszar działania systemu – granice terytorialne Miasta Opola oznaczone na mapie udostępnionej w Aplikacji.
 10. Stacja rowerowa – oznaczone w Aplikacji oraz w terenie miejsce parkowania rowerów wyposażone w stojaki rowerowe.
 11. Miejsce postojowe – oznaczone w Aplikacji oraz w terenie miejsce parkowania rowerów.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU GEOVELO OPOLE

 1. Warunkiem korzystania z systemu GEOVELO OPOLE jest rejestracja konta Użytkownika w aplikacji mobilnej GEOVELO OPOLE.
 2. W Sezonie rowerowym Operator wynajmuje Użytkownikowi rower w granicach wyznaczonego Obszaru działania systemu na warunkach określonych w Regulaminie. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności zapłacić umówioną opłatę oraz używać roweru zgodnie z Regulaminem.
 3. Osoby,  które  ukończyły  13  lat,  a  nie  ukończyły  18-go  roku  życia  (zwane  dalej  małoletnimi), są zobowiązane przed zawarciem Umowy do przekazania Operatorowi pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód,  powstałych  w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań związanych z Umową. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej Opiekun zobowiązany jest złożyć własnoręczny podpis na zgodzie. Zgoda musi być wysłana drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@geovelo.pl lub pocztą. Operator nie jest obowiązany do weryfikowania informacji podawanych przez Użytkowników w czasie rejestracji. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z podaniem nieprawdziwych informacji przez Użytkownika.
 4. Dokonując rejestracji konta Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności Operatora, dostępną pod adresem: opole.geovelo.pl/polityka-prywatnosci. Użytkownik w trakcie rejestracji akceptuje również klauzulę informacyjną w której wyszczególniono rodzaj danych przetwarzanych przez Operatora oraz prawa Użytkownika z tym związane. 
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika w dowolnym momencie, w przypadku podejrzenia braku przestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu, a w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkownika obowiązków przewidzianych w rozdziale IX.  Konto użytkownika pozostanie zawieszone do czasu wyjaśnienia czy Użytkownik przestrzega postanowień Regulaminu.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych zmian w niniejszym regulaminie dotyczących zakresu i warunków świadczonych usług oraz związanych z tym opłat.
 7. Operator dołoży należytej staranności przy świadczeniu usług związanych z funkcjonowaniem systemu GEOVELO OPOLE, zastrzega jednak, że mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy z przyczyn niezależnych od Operatora system nie będzie działał.
 8. Operator nie gwarantuje dostępności rowerów dla użytkownika na każde żądanie. Użytkownik może korzystać jedynie z rowerów dostępnych w systemie w danym momencie, tylko w Sezonie rowerowym i tylko w granicach wyznaczonego Obszaru działania systemu.
 9.  Na jedno konto Użytkownika może zostać wynajęty tylko jeden rower w tym samym czasie.

IV. ZASADY WYNAJMU I ZWROTU ROWERÓW

 1. Rower wyposażony jest w elektroniczny zamek, który zostaje odblokowany po zeskanowaniu do aplikacji znajdującego się na zamku kodu QR lub ręcznym wpisaniu telekodu, który znajduje się po obu stronach widelca tylnego koła roweru. Telekod może zostać również przekazany Użytkownikowi telefonicznie przez BOK (Call Center) lub wiadomością SMS.
 2. Obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się przed jazdą, że rower jest przydatny do umówionego użytku, w szczególności, że opony roweru są w należytym stanie, a hamulce sprawne.
 3. W przypadku stwierdzenia podczas wynajęcia lub używania roweru jakiejkolwiek usterki roweru Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do Operatora i odstawienia roweru do najbliższej Stacji rowerowej lub Miejsca postojowego oznaczonej na mapie udostępnionej w Aplikacji GEOVELO OPOLE.
 4. Wynajęcie i korzystanie przez Użytkownika z niesprawnego roweru może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające w przypadku, gdy Użytkownik mógł dostrzec niesprawność roweru.
 5. Po zakończeniu jazdy rower powinien być zaparkowany na jednej z wyznaczonych do tego Stacji rowerowych lub Miejscu postojowym oznaczonym na mapie dostępnej w Aplikacji GEOVELO OPOLE.
 6. Przebywając poza obszarem Stacji rowerowej lub Miejsca postojowego Użytkownik może zakończyć jazdę nie kończąc wynajmu poprzez ręczne zamknięcie zamka i zakończenie jazdy w aplikacji. Przerwa w wynajmie może trwać maksymalnie do 3 godzin i w tym czasie rower powinien zostać zwrócony na Stację rowerową lub Miejsce postojowe. Podczas przerwy w wynajmie rower pozostawiony z zamkniętym zamkiem dostępny jest do wynajmu przez innych Użytkowników. Za okres przerwy w wynajmie Operator ma prawo do naliczenia opłaty według standardowej stawki 0,05 zł za każdą rozpoczętą minutę przerwy w wynajmie.
 7. Użytkownik ma możliwość zaparkowania roweru na chodnikach w pasach dróg publicznych poza Stacjami rowerowymi i Miejscami postojowymi, co skutkuje każdorazowo naliczeniem Użytkownikowi opłaty dodatkowej w wysokości 5,00 zł.
 8. Zaparkowanie roweru w miejscu innym niż przeznaczona do tego Stacja rowerowa ,Miejsce postojowe lub chodnik drogi publicznej traktowane jest jako zagubienie roweru lub niewłaściwe jego zaparkowanie z czym wiązać się mogą dodatkowe opłaty przewidziane w Regulaminie m.in. w rozdziale VII pkt. 3 Regulaminu. Rower zawsze należy zaparkować w sposób nieutrudniający ruchu pieszego i innych pojazdów.
 9. Niedozwolone są praktyki kończenia jazdy przez Użytkownika poza obszarem Stacji rowerowej lub Miejsca postojowego i wznawiania jej celem skorzystania z kolejnego darmowego okresu wynajmu tego samego roweru celem uniknięcia opłaty za wynajem. Za stwierdzenie tego typu praktyk Operator ma prawo do naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 9,00 zł i zablokowania konta Użytkownika do czasu jej uiszczenia. Operator uzna, że przewinienie o którym mowa w zdaniu poprzednim ma miejsce w sytuacji, kiedy Użytkownik zakończy jazdę rowerem poza obszarem Stacji rowerowej lub Miejsca postojowego i wznowi ją w ciągu 10 minut od uprzedniego zakończenia.
 10. Aby zaparkować rower należy użyć do tego stojaka rowerowego znajdującego się na Stacji rowerowej lub wykorzystać nóżkę do parkowania, w którą jest on wyposażony, a następnie koniecznie ręcznie zamknąć blokadę zamka i kliknąć w aplikacji na symbol „Koniec Jazdy”.
 11. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.
 12. W przypadku pozostawienia roweru w miejscu uniemożliwiającym wynajęcie go przez innego Użytkownika (poza Stacją rowerową i Miejscem postojowym oraz poza chodnikiem drogi publicznej), Operator naliczy Użytkownikowi odpowiedzialnemu za nieprawidłowy zwrot roweru opłatę dodatkową w wysokości 30,00 zł.
 13. Użytkownik może dokonać rezerwacji widocznego w aplikacji roweru na okres nie dłuższy niż 30 minut. Rezerwacji można dokonać w dni powszednie od godziny 8:00 do godz. 16:00 telefonicznie w BOK. Przed rozpoczęciem jazdy zarezerwowanym rowerem Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu z BOK celem potwierdzenia zamówienia i udostępnienia zamówionego roweru. Brak potwierdzenia zamówienia w BOK przez Użytkownika w przeciągu 30 minut od jego rezerwacji uprawnia Operatora do anulowania rezerwacji i zatrzymania opłaty za rezerwację
 14. Opłata za rezerwację roweru wynosi 3,00 zł. Operator pobiera opłatę rezerwacyjną niezależnie od tego czy Użytkownik skorzysta z najmu rezerwowanego roweru czy też nie skorzysta.

V. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WYNAJĘTEGO ROWERU

 1. Warunkiem korzystania z systemu GEOVELO OPOLE jest wpłata przez Użytkownika kwoty 10,00 zł tytułem opłaty rejestracyjnej. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi. W  przypadku gdyby system GEOVELO OPOLE  funkcjonował krócej niż do końca sezonu rowerowego w 2021 r. Operator zwróci na wniosek Użytkownika opłatę rejestracyjną pomniejszoną o koszty przelewów.
 2. Aby odblokować zamek roweru i dokonać wynajęcia na koncie Użytkownika każdorazowo musi znajdować się kwota minimum 20,00 zł (w tym 10,00 zł to opłata rejestracyjna), również w sytuacji wykupionego abonamentu czy jazdy w czasie wolnym od opłat. Kwota znajdująca się na koncie Użytkownika stanowi zabezpieczenie na pokrycie opłat związanych z wynajęciem roweru.
 3. Za pierwsze 20 minut wynajęcia roweru Użytkownik nie ponosi opłaty.
 4. Opłata za wynajęcie wynosi 0,05 zł za każdą rozpoczętą minutę ponad pierwsze bezpłatne 20 minut, przy czym po przekroczeniu 200 minut wynajęcia, za dalsze używanie roweru w danym dniu nie jest już naliczana opłata, pod warunkiem zwrotu roweru na Stacji rowerowej lub Miejscu postojowym.
 5. Aby dokonać wynajęcia roweru Użytkownik musi zarejestrować w systemie GEOVELO OPOLE ważną kartę płatniczą (debetową lub kredytową), z której Operator może potrącać opłaty. Akceptowalne karty to: VISA, Visa Electron, Mastercard lub Amex.
 6. W przypadku, gdy środki zgromadzone na koncie Użytkownika w aplikacji GEOVELO OPOLE nie pokryją naliczonych opłat, opłaty te zostaną pobrane z zarejestrowanej przez Użytkownika karty płatniczej.
 7. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik zobowiązuje się, że nie dokona anulowania zarejestrowanej w aplikacji karty płatniczej bez uprzedniego poinformowania Operatora o tym fakcie i dokonania rejestracji nowej karty płatniczej spełniającej wymogi opisane w pkt V.5.
 8. Zasilenie konta Użytkownika możliwe jest bezpośrednio z aplikacji GEOVELO OPOLE i odbywa się za pośrednictwem operatora płatności PayPal poprzez podanie danych karty płatniczej lub logowanie do konta Użytkownika w systemie PayPal. Za zasilenie konta Użytkownika nie są pobierane dodatkowe opłaty. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany operatora płatności.
 9. Ewentualne bonusy zaksięgowane na koncie Użytkownika nie podlegają wypłacie i mogą być wykorzystane jedynie na pokrycie naliczanych opłat.

VI. OPŁATY ABONAMENTOWE

 1. Abonament dzienny w cenie 9,00 zł nie zwiększa salda konta Użytkownika, ale pozwala na korzystanie z rowerów przez 24 godziny od momentu jego zakupu.
 2. Abonament (miesięczny w cenie 40,00 zł, trzymiesięczny w cenie 80,00 zł lub roczny w cenie 160,00 zł) nie zwiększa salda konta Użytkownika, ale pozwala na maksymalnie 2-krotne wynajęcie roweru dziennie, z których każde trwa nie dłużej niż jedną godzinę.
 3. W przypadku przekroczenia opisanego powyżej dopuszczalnego dziennego czasu wynajęcia w ramach abonamentu, konto użytkownika zostanie obciążone standardową opłatą dodatkową w wysokości 0,05 zł. za każdą rozpoczętą minutę używania roweru.
 4. Ważność abonamentu (dziennego, miesięcznego, trzymiesięcznego i rocznego) rozpoczyna się z momentem jego wykupu i wygasa automatycznie z upływem terminu na jaki został on wykupiony. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kwoty abonamentu, która przypada na okres wykraczający poza Sezon rowerowy.
 5. Warunkiem wynajęcia roweru w ramach wykupionego abonamentu jest posiadanie salda konta w wysokości minimum 20,00 zł (w tym 10,00 zł to opłata rejestracyjna).

VII. OKRES UŻYWANIA WYNAJĘTEGO ROWERU

 1. Rower GeoVelo nie może być używany przez okres dłuższy niż 24 godziny od momentu jego wynajęcia. Jest to maksymalny okres na jaki rower może być wynajęty.
 2. Przed upływem maksymalnego okresu wynajęcia rower GeoVelo musi być zaparkowany na wyznaczonym do tego celu obszarze Stacji rowerowej lub Miejsca postojowego, a następnie należy koniecznie ręcznie zamknąć blokadę zamka i kliknąć w aplikacji na symbol „Koniec Jazdy”
 3. W przypadku przekroczenia przez Użytkownika maksymalnego okresu wynajęcia roweru, rower uznaje się za zagubiony, a Użytkownik obciążany jest opłatą za zagubienie roweru w kwocie 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Operator powiadomi Użytkownika o naliczeniu opłaty i wezwie go do złożenia wyjaśnień co do okoliczności utraty roweru. W sytuacji, gdy rower zostanie zwrócony przez Użytkownika po wezwaniu do złożenia wyjaśnień, Operator zamiast opłaty za zgubienie roweru naliczy Użytkownikowi opłatę za przekroczenie maksymalnego okresu wynajęcia roweru w kwocie 30,00 zł oraz obciąży Użytkownika kwotą obliczoną zgodnie z rozdziałem V za używanie roweru. Operator może zablokować konto Użytkownika do czasu złożenia przez niego wyjaśnień lub zapłaty naliczonej kary.

VIII. WADY ROWERU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania wizualnej oceny stanu roweru przed odblokowaniem jego zamka elektronicznego. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem roweru już po odblokowaniu zamka, użytkownik zobowiązany jest do zaparkowania roweru na Stacji rowerowej lub Miejscu postojowym w miejscu jego wynajęcia oraz do zgłoszenia Operatorowi usterki roweru przy użyciu przeznaczonej do tego funkcji w aplikacji GEOVELO OPOLE.
 2. W przypadku stwierdzenia usterki roweru podczas jazdy Użytkownik powinien zatrzymać go w bezpieczny sposób i odprowadzić do najbliższej Stacji rowerowej lub Miejsca postojowego systemu GEOVELO OPOLE, a następnie ręcznie zamknąć blokadę zamka i zakończyć wynajęcie w aplikacji. Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia zaistniałej usterki Operatorowi przy użyciu przeznaczonej do tego funkcji w aplikacji GEOVELO OPOLE. W przypadku stwierdzenia usterki nie należy podejmować prób jazdy na rowerze, ponieważ nie jest to bezpieczne ani dla Użytkownika, ani dla innych uczestników ruchu drogowego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe w wyniku używania przez Użytkownika niesprawnego roweru.

IX. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa roweru przez cały czas jego posiadania będącego następstwem wynajęcia roweru. Użytkownik jest odpowiedzialny za używanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wynajęcia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa przy korzystaniu z Systemu GEOVELO OPOLE.
 3. Udostępnienie przez Użytkownika roweru osobie trzeciej wbrew postanowieniom regulaminu, nie   zwalnia   Użytkownika   z   odpowiedzialności   za   jego   uszkodzenie   bądź   kradzież.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za używanie roweru w sposób bezpieczny, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przepisami obowiązującego prawa, w tym zgodnie z Kodeksem Drogowym.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu dotyczących wynajęcia roweru i korzystania z systemu rowerów publicznych GEOVELO OPOLE.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie przedmioty przewożone na rowerze.
 7. Rower wyposażony jest w koszyk. W koszyku roweru mogą być przewożone jedynie przedmioty o masie do 5 kg, których wymiary nie wystają poza obrys koszyka.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu roweru w stanie niepogorszonym od momentu jego wynajęcia (odblokowania zamka), z wyjątkiem normalnego zużycia.
 9. W wyjątkowych przypadkach Operator zastrzega sobie prawo żądania od Użytkownika przekazania informacji dotyczących konkretnego przypadku wynajęcia roweru. Na żądanie Operatora Użytkownik zobowiązuje się przekazać Operatorowi dane dotyczące imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także dane dotyczące każdej określonej usługi wynajęcia, w tym sposobu używania roweru i przebytej trasy. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża również zgodę na przekazanie danych, o których mowa wyżej podmiotom trzecim, z którymi Operator zawarł umowę o przetwarzanie danych i która gwarantuje bezpieczeństwo przetwarzanych danych. 
 10. W przypadku kradzieży lub kolizji z udziałem wynajętego roweru dokonanych podczas wynajęcia Użytkownik ma obowiązek powiadomić o tym Operatora oraz niezwłocznie zgłosić fakt kradzieży lub kolizji w najbliższym Komisariacie Policji.
 11. Zabronione jest korzystanie z rowerów Systemu GEOVELO OPOLE przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub   innych   środków   odurzających, substancji   psychotropowych   lub   środków   zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami. Zabronione także jest przewożenie rowerów systemu GEOVELO OPOLE za pomocą innych pojazdów.
 12. Użytkownik ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., otrzymanych przez Użytkownika, związanych z korzystaniem z roweru i nałożonych na niego z własnej winy.
 13. W przypadku stwierdzonych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego używania sprzętu wchodzącego w skład Systemu GEOVELO OPOLE, Użytkownik zgadza się pokryć koszty naprawy i odtworzenia sprzętu do stanu pierwotnego, sprzed wynajęcia lub uszkodzenia. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator   wystawi   Użytkownikowi   odpowiedni   rachunek   lub   fakturę   VAT.   Operator   jest uprawniony do pobrania kwoty równej kosztom naprawy i odtworzenia roweru ze środków zgromadzonych na koncie Użytkownika lub bezpośrednio z karty płatniczej zarejestrowanej na koncie Użytkownika, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
 14. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Użytkownika, Użytkownik ponosi koszty jego dalszego wynajęcia oraz odpowiada za ewentualną  kradzież  i  zniszczenia.  W przypadku  trudności ze zwrotem roweru Użytkownik ma obowiązek skontaktować się z  Operatorem.
 15. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Operatora będzie skutkować koniecznością poniesienia przez niszczącego kosztów naprawy lub odtworzenia, a w konsekwencji może skutkować wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich  uzasadnionych  kosztów,   w  tym   kosztów   obsługi  prawnej,   od  sprawcy  uszkodzeń i zniszczeń.

X. OGRANICZENIA W WYNAJĘCIU ROWERU

 1. Użytkownik nie może umożliwiać jazdy na wynajętym rowerze innym osobom. Zabronione jest również przewożenie rowerem innych pasażerów oraz zwierząt.
 2. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę i wyposażenie roweru. Użytkownik nie może modyfikować ani demontować jakichkolwiek elementów roweru oraz montować dodatkowych akcesoriów i innych dodatków.
 3. Zabrania się niszczenia roweru.
 4. Zabrania się zamykania roweru w sposób inny niż opisany w instrukcjach dotyczących systemu GEOVELO OPOLE.
 5. Zabrania się używania roweru do celów związanych z prowadzeniem jakiejkolwiek działalności gospodarczej.
 6. Zabrania się przekraczania masy całkowitej roweru wraz z użytkownikiem i ładunkiem powyżej 130 kg.
 7. Zabrania się przewożenia rowerem materiałów niebezpiecznych oraz zabronionych przepisami prawa.
 8. Nie wolno używać roweru w sposób lekkomyślny lub niebezpieczny, w tym do jakichkolwiek tricków i akrobacji.
 9. Zabronione jest używanie roweru w związku z jakimikolwiek działaniami uchodzącymi za nielegalne, niemoralne lub niestosowne.

XI. INNE OPŁATY

 1. W przypadku uszkodzenia roweru przez Użytkownika Operator uprawniony jest do pobrania opłaty za naprawę roweru, płatnej na każde żądanie, w wysokości nie przekraczającej kwoty 2.500,00 zł.
 2. W przypadku zagubienia roweru przez Użytkownika operator pobierze opłatę w wysokości 2.500,00 zł.
 3. Użytkownik upoważnia niniejszym Operatora do pobierania i potrącania wszelkich opłat opisanych w niniejszym punkcie (tzn. XI) z karty płatniczej zarejestrowanej na koncie Użytkownika w aplikacji GEOVELO OPOLE.

XII. SYSTEM PREMIOWY

 1. System GEOVELO OPOLE wyposażony jest w system premiowy umożliwiający zbieranie przez Użytkowników punktów bonusowych za aktywność, które podlegają wymianie na środki stanowiące zasilenie konta Użytkownika.
 2. Środki z wymiany punktów bonusowych nie podlegają w żadnym wypadku wypłacie przez Użytkownika i mogą być wykorzystane jedynie na wynajęcie rowerów.
 3. Na wniosek Użytkownika złożony na adres kontakt@geovelo.pl każde zebrane przez Użytkownika 50 pkt bonusowych podlega wymianie na 1,00 zł zasilenia konta co jest równoważne z możliwością wynajęcia roweru na okres 20 minut powyżej darmowego czasu.
 4. Za każde prawidłowo zakończone wynajęcie i parkowanie na Stacji rowerowej wyposażonej w stojaki Użytkownik otrzymuje 5 punktów bonusowych.
 5. Po zakończeniu każdego miesiąca 3 najbardziej aktywnych Użytkowników, którzy przejadą największą ilość kilometrów w danym miesiącu będzie premiowanych dodatkowymi punktami za zajęcie trzech pierwszych miejsc odpowiednio za I miejsce – 500 punktów bonusowych, za II miejsce –  300 punktów bonusowych oraz za III miejsce – 100 punktów bonusowych. Informacja o wynikach zwycięzców będzie każdorazowo publikowana na dedykowanej systemowi GEOVELO OPOLE stronie internetowej.
 6. Ilość punktów przyznawanych w ramach systemu premiowego oraz saldo konta punktowego widoczna będzie w aplikacji po zalogowaniu Użytkownika.

XIII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje i zażalenia rozpatrywane są zgodnie z Polityką Obsługi Reklamacji obowiązującą u Operatora. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona przez Operatora w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin na odpowiedź Operatora wynosi 30 dni.  Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie Operatorowi wszelkich informacji, których on zażąda, a które mogą przyczynić się do wyjaśnienia reklamacji.
 2. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Użytkownika o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 3. Użytkownik  wyraża zgodę na to,  by odpowiedź na reklamację  wysyłana została pocztą elektroniczną.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, wskazany przez składającego reklamację.
 4. Rozpatrzenie    reklamacji    polega    na    identyfikacji    problemu,    ocenie    jego     zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Użytkownika lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści  odpowiedzi.
 5. Niniejsze warunki reklamacji podlegają prawu polskiemu.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem będą rozstrzygane przez  sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.

XIV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia  jej  zawarcia.  Termin  uznaje  się  za  zachowany jeśli przed jego upływem Użytkownik wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 2. Użytkownik może odstąpić od Umowy poprzez przesłanie do Operatora na adres email: kontakt@geovelo.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy,  Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia  od Umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej to , co otrzymała na mocy Umowy, z wyjątkiem opłaty rejestracyjnej która pozostaje bezzwrotna i która pobierana jest przez Operatora w związku z utworzeniem konta przez Użytkownika. Zwrot świadczeń przekraczających opłatę rejestracyjną następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych płatności,  jakie  zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, Użytkownik zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Użytkownika w składanym oświadczeniu.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, jednak Strony wyłączają możliwość odstąpienia od Umowy w części, w jakiej została ona zrealizowana. Zwrot świadczeń następuje  najpóźniej  w  terminie  14  dni  od  dnia   otrzymania  przez  Operatora  oświadczenia   o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Użytkownik wskazał inne rozwiązanie.

XV. WYPOWIEDZENIE UMOWY NA WNIOSEK UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć  Umowę.  Wypowiedzenie  w  formie  pisemnej  należy  przesłać na adres elektroniczny: kontakt@geovelo.pl lub adres pocztowy Operatora.
 2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi, pod warunkiem uzupełnienia przez Użytkownika w powyższym terminie środków na koncie Użytkownika do salda 10,00 zł. Brak uzupełnienia środków w powyższym terminie powoduje bezskuteczność wypowiedzenia Umowy.
 3. Jeżeli środki na koncie Użytkownika przekraczają 10,00 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone w wysokości ponad kwotę 10,00 zł na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie 30 dni od daty rozwiązania Umowy. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty przelewu.
 4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Operator zatrzyma opłatę rejestracyjną z zastrzeżeniem zapisów w pkt V 1.

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest GeoVelo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin, o numerze NIP: 8522644551, REGON: 380052689, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000730432.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne; brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usługi i Systemu GEOVELO OPOLE. Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności pod adresem: opole.geovelo.pl/polityka-prywatnosci.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub żądania ich usunięcia.
 4. W przypadku wniesienia reklamacji dane osobowe przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Użytkownika, dla celów dowodowych. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia, naprawienia szkody) – dane są przetwarzane w czasie ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora / Użytkownika i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru.
 6. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 7. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej Umowy (Regulaminu) i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Operatorem przy realizacji niniejszej umowy i w celu jej realizacji, wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wynajęcie roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
 2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z 14 dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. brak akceptacji nowego Regulaminu, niezwrócenie roweru w wymaganym terminie), zaś Użytkownikowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków na rachunku, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Użytkownika
 3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności przesłanej do Operatora w terminie 7 dni od dnia jej wysłania do Użytkownika, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie lub Polityki Prywatności przez Użytkownika.
 4. Uprawnienia wynikające z niniejszego Regulaminu przysługują wyłącznie Użytkownikowi i Operatorowi. Żadna inna osoba nie może korzystać z uprawnień opisanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora przekazać osobie trzeciej żadnych praw przysługujących mu na podstawie niniejszego Regulaminu.